I

جزیره منل تارما (قله ستون آسمان)

مکان مقدس بر ارتفاعات کوهستان مقدس در نومه نور که گفته شده در سقوط نومه نور سالم ماند و دوباره به سطح آب بازگشت تا جزیره ای را در میان دریای بزرگ ایجاد کند. در افسانه ای گفته شده است که هر دریانوردی این جزیره را پیدا کند می تواند سرزمین مقدس را از قله آن ببیند، و بسیاری از نومه نوری های در تبعید به جستجوی آخرین بازمانده خانه باستانی خود رفتند اما هیچکدام موفق نشدند. و گفتن اینکه جزیره منل تارما مکانی واقعی یا آرزویی در بین دونه داین است مشکل است.

ایسیلیا (سومین روز هفته الفها)

یکی از شش روز هفته الفها، ایسیلیا روز سوم و بین آنازیا و آلدویا است و به ماه اختصاص دارد، که نامش در کوئنیا ایسیل است. نام سیندارین این روز اوریتیل است. در سرزمین میانه روز ماه (Moon-Day)الفها به صورت مونه دی(Monedei) ترجمه شده که سر انجام به “دوشنبه”(Monday) تبدیل شد.

ایسیلمو (برادر ملکه تار-تلپرین)

فرزند دوم تار-سوریون شاه نومه نور و برادر کوچکتر تار-تلپرین دومین ملکه حکمران نومه نور. تار-تلپرین بیشتر از برادرش عمر کرد اما او همسری نداشت و پس از او چوگان سلطنتی به تار-میناستیر پسر ایسیلمو رسید.

ایسیلمه (دختر تار-الندیل)

یکی از سه فرزند تار-الندیل، که در قرن ششم دوران دوم در نومه نور بدنیا آمد. خواهر بزرگش از اجداد فرمانروایان آندونیه و شاهان گوندور و آرنور بود و برادر کوچکش بر اساس قوانین آن زمان نومه نور بعد از پدر با نام تار-منلدور به تخت نشست و شاهان نومه نور از نسل او بودند.

اما نوادگان ایسیلمه از سلطنت دور افتادند و تاثیر مهمی در تاریخ نداشتند. در واقع چیزی به جز تاریخ تولد ایسیلمه (۵۳۲ دوران دوم) در تاریخ باقی نمانده.

وارث ایسیلدور (بازماندگان پسر بزرگ الندیل)

ایسیلدور پسر بزرگ الندیل بود، بنابراین او و نوادگانش وارث عنوان شاه مهین و حکمرانی قلمروهای آرنور و گوندور هستند. اندکی پس از شکست سائرون در پایان دوران دوم، ایسیلدور و سه پسر بزرگش در حادثه دشتهای گلادن از پای در آمدند.
تنها وارث ایسیلدور، والاندیل بود که در ریوندل نگه داری میشد اما در آن زمان تنها ۱۱ ساله بود و نمیتوانست حکمرانی کند. بنابراین منلدیل برادرزاده ایسیلدور پادششاهی گوندور را به دست گرفت و دو پادشاهی از هم جدا شدند. در جنوب، گوندور تحت حکمرانی وارثان منلدیل قوی باقی ماند، اما پادشاهی شمال زیاد خوش شانس نبود و به سه پادشاهی مجزا تقسیم شد و به تدریج بدست نیروهای سیاه آنگمار افتاد. آرودوی، بیست و سومین وارث ایسیلدور آخرین پادشاه شمال بود، او ادعای حکومت بر هر دو پادشاهی شمال و جنوب را داشت اما موفق نشد و آخرین بقایای آرنور بدست دشمن از بین رفت.
وارثان ایسیلدور تقریبا نزد همه فراموش شدند. چون شهر سلطنتی آنها از بین رفته بود و مردمشان کاهش یافته بودند برای ۱۶ نسل با نام “سرکردگان دونه داین” به زندگی ادامه دادند. آخرین سرکرده دونه داین آراگورن دوم بود که بعد از جنگ حلقه با افتخار به میناس تریت آمد و مدعی عنوان شاه مهین و تمامی سرزمینهای غربی شد.
شاهان آرنور
۱-والاندیل: وارث مستقیم ایسیلدور،او در هنگام مرگ پدر و سه برادر بزرگش در ریوندل بود و پسر عمویش منلدیل حکمرانی گوندور را به دست گرفت. والاندیل بعدها شاه آرنور شد.
۲-الداکار
۳-آرانتار
۴- تارکیل
۵-تاروندور
۶-والاندور
۷-الندور
۸-ائارندور: بعد از مرگ ائارندور، آرنور به سه قسمت تقسیم شد: آرتداین، کاردولان، رودائور
شاهان آرتداین
۹-آملایت: آملایت اهل فورنوست، اولین شاه آرتداین، بزرگترین پسر ائارندور و وارث مستقیم ایسیلدور.
۱۰-بلگ
۱۱-مالور
۱۲-کله فارن
۱۳-کله بریندور
۱۴-مالوگیل
۱۵-آرگلب اول: از این زمان به بعد شاهان آرتداین ادعای حکومت بر کل آرنور را کردند، و به همین دلیل پیشوند سلطنتی “آر(ا)” در ابتدای نام آنها قرار دارد.
۱۶-آرولگ اول
۱۷-آرافور
۱۸-آرگلب دوم
۱۹-آروگیل
۲۰-آرولگ دوم
۲۱-آراوال
۲۲-آرافانت
۲۳-آرودوی:وقتی اوندوهر شاه گوندور و دو پسرش در جنگ کشته شدند، آرودوی ادعای حکومت بر هر دو پادشاهی شمال و جنوب کرد، اما موفق نشد و به جای متحد کردن قلمروهای دونه داین، قلمرو خودش بدست آنگمار نابود شد.
سر کردگان دونه داین
۲۴-آرانارت:به کمک ارتش گوندور انتقام پدر را گرفت و آنگمار را تصرف کرد و شاه جادو پیشه را به جنوب فراری داد. اما در زمان آرانارت تعداد دونه داین به قدری کم بود که نمی توانست پادشاهی را دوباره بنا کند، و دونه داین به مردمی سرگردان تبدیل شدند و در خفا میراث ایسیلدور را حفظ کردند.
۲۵-آراهایل
۲۶-آرانویر
۲۷-آراویر
۲۸-آراگورن اول
۲۹- آراگلاس
۳۰-آراهاد اول
۳۱-آراگوست
۳۲-آراوورن
۳۳-آراهاد دوم
۳۴- آراسویل
۳۵-آراتورن اول
۳۶-آرگونویی
۳۷-آرادور
۳۸-آراتورن دوم
شاهان غرب
۳۹-آراگورن دوم اله سار:ماجراجویی بزرگ، آراگورن در سرتاسر سرزمین میانه سفر کرد و در نهایت با گندالف متحد شد و به او در دفاع در برابر سائرون در جنگ حلقه کمک کرد. او در نهایت قلمروهای شمال و جنوب را متحد کرد و به عنوان شاه غرب تاجگذاری کرد.
۴۰-الداریون:پسر آراگورن و آخرین وارث ایسیلدور که نامش در تاریخ آمده، اما به نظر میرسد او نیز وارثانی در دوران چهارم داشته است.