خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایسیلمه (دختر تار-الندیل)

ایسیلمه (دختر تار-الندیل)

یکی از سه فرزند تار-الندیل، که در قرن ششم دوران دوم در نومه نور بدنیا آمد. خواهر بزرگش از اجداد فرمانروایان آندونیه و شاهان گوندور و آرنور بود و برادر کوچکش بر اساس قوانین آن زمان نومه نور بعد از پدر با نام تار-منلدور به تخت نشست و شاهان نومه نور از نسل او بودند.

اما نوادگان ایسیلمه از سلطنت دور افتادند و تاثیر مهمی در تاریخ نداشتند. در واقع چیزی به جز تاریخ تولد ایسیلمه (۵۳۲ دوران دوم) در تاریخ باقی نمانده.

درباره اله سار