I

ایبال (پسر اولبار)

پسری که در منطقه امه ریه در نومه نور در نزدیکی خانه سفید ارندیس زندگی میکرد. او با آنکالیمه، ملکه آینده جزیره، زمانی که او هنوز دختر کوچکی در خانه سفید بود آشنا بود. پدر ایبال اولبار بود که در کشتی آلداریون خدمت میکرد. آرزوی ایبال این بود که مانند پدرش در دریای بزرگ کشتیرانی کند، اما در جایی گفته نشده که او به آرزویش رسید یا نه.

یاواس (فصلی در تقویم سینداری)

نام سینداری برای فصلی که برابر با اواخر تابستان و اوایل پاییز است؛ ۵۴ روز بین ۲ آگوست و ۲۴ سپتامبر. در کوئنیا یاویه نامیده میشود.

یارواین بن-آدار (کهنسالترین و بی پدر)

نام الفی برای تام بامبادیل. به نظر میرسد که اصلیت تام برای الفها نیز به مانند دیگر مردم سرزمین میانه نامشخص است. الروند رویارویی اش را با او در زمانهای دور به یاد می آورد، اما حتی برای الفی که در دوران اول به دنیا آمده، تام به طور حیرت آوری پیر است.

نام یارواین بن-آدار تقریبا به معنای “کهنسالترین و بی پدر” است، زیرا معنای تحت اللفظی ایارواین “پیر-جوان” است، تام به نسبت سالهای سپری کرده جوان به نظر میرسید. بن-آدار نیز به معنای “بدون پدر” است.

یانت یائور (پل سنگی قدیمی بر روی اسگالدوئین)

پل سنگی ای که در روزگار کهن مردم دوریات در مرز شمالی قلمرو خود برای رفتن به دور-دینن بر روی رود اسگالدوئین بنا کردند. در زمان ساخت، خیلی پیشتر از آمدن مورگوت به سرزمین میانه، به نام اسگالیانت “پل اسگالدوئین” شناخته میشد. بعدها، در دوران اول، دره ای که در آن قرار داشت و تپه های شمالی آن به مکان هولناکی بدل شد و از پل کمتر استفاده گردید. پل همچنان پابرجا بود و در آن زمان به نام یانت یائور معروف شد که به معنای “پل قدیمی” است.