آخرین مقالات فرهنگنامه

ایبال (پسر اولبار)

پسری که در منطقه امه ریه در نومه نور در نزدیکی خانه سفید ارندیس زندگی میکرد. او با آنکالیمه، ملکه آینده جزیره، زمانی که او هنوز دختر کوچکی در خانه سفید بود آشنا بود. پدر ایبال اولبار بود که در کشتی آلداریون خدمت میکرد. آرزوی ایبال این بود که مانند پدرش در دریای بزرگ کشتیرانی کند، اما در جایی گفته نشده که او به آرزویش رسید یا نه.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...