خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایسیلمو (برادر ملکه تار-تلپرین)

ایسیلمو (برادر ملکه تار-تلپرین)

فرزند دوم تار-سوریون شاه نومه نور و برادر کوچکتر تار-تلپرین دومین ملکه حکمران نومه نور. تار-تلپرین بیشتر از برادرش عمر کرد اما او همسری نداشت و پس از او چوگان سلطنتی به تار-میناستیر پسر ایسیلمو رسید.

درباره اله سار