آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایسیلیا (سومین روز هفته الفها)

ایسیلیا (سومین روز هفته الفها)

یکی از شش روز هفته الفها، ایسیلیا روز سوم و بین آنازیا و آلدویا است و به ماه اختصاص دارد، که نامش در کوئنیا ایسیل است. نام سیندارین این روز اوریتیل است. در سرزمین میانه روز ماه (Moon-Day)الفها به صورت مونه دی(Monedei) ترجمه شده که سر انجام به “دوشنبه”(Monday) تبدیل شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...