F

فالاس (قلمروی بندری گیردان)

منطقه ساحلی بلریاند غربی، که گیردان کشتی ساز از بندرگاه هایش در اگلارست و بریتومبار بر آن فرمان می راند.

مؤمن (مخالفان شاه آدمیان)

آن دسته از نومه‌نوری‌هایی که برخلاف فرمان های آخرین شاهان نومه‌نور عمل کردند، و به فرمان والار وفادار ماندند.

خانواده فیربرین (نگهبانان ارثی سرحدات غربی)

نسل خانواده ی سم وایز گمجی، از دختر بزرگش الانور و همسرش فسترد از گرین هولم. فسترد اولین والی سرحدات غربی بود . این لقب به پسرش الف استان و فرزندان او رسید . محل زندگی آن‌ها در “زیر تپه” روی تپه‌های برج بود. آن‌ها به خانواده‌ی فیربیرن برج‌ها شهرت یافتند.

زیباروی (لقب کله‌گورم و دیگران)

لقب و عنوان سومین پسر فئانور. این لقب، لقب مشهوری است و به افراد زیادی از جمله دختر سم گمجی، الانور گمجی، پسر ائومر، الفواین و هیرلوین فرمانده پینات گلین داده شده.