F

خور درن‌گیست (محل فرود فیانور در سرزمین میانه)

شاخه‌ی باریکی از دریای بزرگ جایی که میان کوه‌های ارد لومین می‌شکند و به کیریت نینیاخ می‌رسد و تا سرزمین نوراست ادامه می‌یابد.

نخست‌زادگان (فرزندان بزرگ‌تر ایلوواتار)

نامی برای الف‌ها. اولین فرزندان ایلوواتار که هزاران سال پیش از آدمیان در سرزمین میانه از خواب برخاستند.

اولین خاندان اداین (خاندان بئور)

یکی از خاندان‌های آدمیان که در دوران اول به سمت غرب کوچیدند. آن‌ها در ابتدا مردمان ماراخ را دنبال می‌کردند اما با افزایش سرعت سفرشان اولین گروه آدمیان بودند که از کوهستان گذشتند و به بلریاند پا گذاشتند و در دره‌های شرقی این کوه‌ها بود که بئور و مردانش برای اولین بار با یکی از مواجه شدند و بعداً بئور به خدمت الف‌های برین در آمد .

مردان اولین خاندان اداین اکثراً در قسمت‌های شمالی دورتونیون سکونت داشتند و در لادروس تحت فرمانروایی فینرود حکم می‌راندند. بزرگ‌ترین قهرمان این خاندان برن پسر باراهیر بود که به همراه لوتین برای به دست آوردن سیلماریل از تاج مورگوت عازم شد و موفق گردید و بعدها به همراه لوتین مدتی در تول گالن زندگی کرد.

اولین مسکن آسوده (نام خانه‌ی الروند در ریوندل)

نامی برای ریوندل، نام دیگری برای  آخرین خانه‌ی خودمانی که افرادی که از کوه‌های مه آلود و شرق دور به اریادور سفر می‌کردند، به خانه‌ی الروند داده بودند.

اولین گروه فاردینگ شرقی (داروغه‌های فراگ‌مورتن)

گروهی از داروغه‌ها که در زمان سختی‌ها تحت امر سارومان در شایر تشکیل شد. گروه مذکور در داروغه‌خانه‌ی فراگ‌مورتن، واقع در جاده‌ی شرقی سکونت داشتند و همانان بودند که سعی کردند فرودو و همراهانش را در سفر به بگ‌اند دستگیر کنند.