خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فالاس (قلمروی بندری گیردان)

فالاس (قلمروی بندری گیردان)

منطقه ساحلی بلریاند غربی، که گیردان کشتی ساز از بندرگاه هایش در اگلارست و بریتومبار بر آن فرمان می راند.

درباره اله سار