آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - الف‌های زیبا (نام الف‌های وانیار)

الف‌های زیبا (نام الف‌های وانیار)

نام دیگر الفهای وانیار که به علت رنگ زیبای مویشان به آنها داده شده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...