خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - الف‌های زیبا (نام الف‌های وانیار)

الف‌های زیبا (نام الف‌های وانیار)

نام دیگر الفهای وانیار که به علت رنگ زیبای مویشان به آنها داده شده بود.