ن

نُه خادم (نزگول، بندگان حلقه‌های نه‌گانه)

بندگان حلقه‌های نه‌گانه، مردانی که به جهت خدمت به سائورون در دوران دوم تباه شدند و غالباً نزگول نامیده می‌شوند.

نُه سوار (نامی برای نزگول)

نامی دیگر برای نزگول، بردگان حلقه‌های نُه‌گانه‌ی سائورون. مخصوصاً برای آن زمانی به کار می‌رفت که آن‌ها اسب‌هایی به سیاهی ذغال را می‌راندند و تحت عنوان سواران سیاه شناخته می‌شدند.

نُه تا (نُه حلقه‌ای که سائورون به آدمیان داد، نُه برده سائرون)

لقبی که به نُه نزگول و همچنین نُه حلقه‌ای که به وسیله آن‌ها، سائورون بر نزگول نظارت می‌کرد داده بودند.

نینداموس (ماندگاه ساحلی در جنوب نومه‌نور)

روستای بزرگ ماهیگیران که در ساحل جنوبی نومه‌نور بین زمین‌های باتلاقی در مصب رودخانه سیریل واقع شده بود. نین‌داموس بزرگ‌تر از سایر روستاهای کوچکی بود که در سرتاسر ناحیه هیارروستارِ جزیره واقع بودند.