آخرین مقالات فرهنگنامه

ا

اسب ها

اسبها حیواناتی هستند که سالهای سال توسط انسانها و الفها هم برای سواری و هم برای حمل بار مورد استفاده قرار می گرفتند. مشهورترین اسبهای سرزمین میانه را می توان روخالور، اسب فینگولفین و همچنین فلاروف، اسب ائورل جوان دانست. مردمان روهان در اواخر دوران سوم، شغل و هنر پرورش اسب را به کمال رساندند.

ادامه مطلب »

اسب دارها (نامی که یوگلوک به روهیریم اطلاق می نمود)

در میان اورکها، لااقل آنهایی که در خدمت سارومان بودند به مردمان روهیریم اسب دارها اطلاق میشد. این عبارت را یوگلوک هنگام عبور از روهان برای اشاره به آنها به کار برد.

ادامه مطلب »

امید (معنی استل، از نامهای آراگورن)

من امید را به دونه داین دادم و برای خود هیچ امیدی باقی نگذاشتم… (ترجمه سخنان مادر آراگورن، ضمایم ارباب حلقه ها، حکایت آراگورن و آرون) گیلراین، مادر آراگورن، برای آنکه نام و نسب او از جاسوسان مورگوت مخفی بماند او را استل نامیده بود. معنی این کلمه امید است. در بیست سال نخست زندگی که آراگورن به این نام ...

ادامه مطلب »

الفهای برین (الفهای والینور)

نژاد: الفها شاخه: وانیار، نولدور و دسته ای از تلری نامهای دیگر: کالاکوئندیل الفهای برین، سه خاندان از الفها بودند که به والینور رفتند. این سه خاندان عبارت بودند از وانیار، نولدور، و آن دسته از تلری که در بلریاند ماندگار نشدند و فالماری نام گرفتند. از میان این سه دسته وانیار و فالماری در والینور باقی ماندند اما دسته ...

ادامه مطلب »

الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

لقبی برای الروند و الروس که ترجمه ای است از واژه الفی پره دهیل. پدر آنها ائارندیل و مادرشان الوینگ، از آمیزش نژاد انسانها و الفها به وجود آمده بودند.

ادامه مطلب »