خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - اسب دارها (نامی که یوگلوک به روهیریم اطلاق می نمود)

اسب دارها (نامی که یوگلوک به روهیریم اطلاق می نمود)

در میان اورکها، لااقل آنهایی که در خدمت سارومان بودند به مردمان روهیریم اسب دارها اطلاق میشد. این عبارت را یوگلوک هنگام عبور از روهان برای اشاره به آنها به کار برد.

درباره اله سار