آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوگور-های (نامی برای درواداین در میان اورکها)

اوگور-های (نامی برای درواداین در میان اورکها)

اورکها نژادی از انسانها را که درواداین یا ووزها نامیده می شدند، اوگور-های می نامیدند. به اعتقاد اورکها، درواداین نیروهای جادویی داشتند و لذا اورکها به شدت از آنها می ترسیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...