اسب ها

اسبها حیواناتی هستند که سالهای سال توسط انسانها و الفها هم برای سواری و هم برای حمل بار مورد استفاده قرار می گرفتند. مشهورترین اسبهای سرزمین میانه را می توان روخالور، اسب فینگولفین و همچنین فلاروف، اسب ائورل جوان دانست. مردمان روهان در اواخر دوران سوم، شغل و هنر پرورش اسب را به کمال رساندند.

درباره اله سار