خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوهتار (از ملازمان ایسیلدور)

اوهتار (از ملازمان ایسیلدور)

اوهتار، یکی از ملازمان ایسیلدور و یکی از سه نفری بود که از حادثه میدانهای گلادن جان به در بردند. اوهتار بود که تکه های شکسته نارسیل را از میدان نجات داد و به شمال بازگرداند.

درباره اله سار