خانه - فرهنگ نامه (برگه 34)

فرهنگ نامه

آلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

دومین پسر برگو پادشاه روهان. برادر بزرگترش بالدور زمانی که سعی کرد از گذرگاه مردگان عبور کند، گم شد. بنا بر این آلدور به عنوان جانشین پدرش، پادشاه روهان شد.او تنها بیست وشش سال داشت که به سلطنت رسید و دوران حکومت هفتاد و پنج ساله اش طولانی ترین دوران در میان پادشاهان روهان بود. به دلیل عمر طولانی اش (او در زمان مرگ یکصد و دو سال داشت.) از او به عنوان آلدور کهن سال یاد می شود.

آلدور آغاز کننده عصری طلایی در تاریخ روهان بود. در زمان او جمعیت روهیریم رو به فزونی گذاشت و او موفق شد تمام دون لندی ها را از قلمرو خود بیرون براند. آلدور فرزندان بسیاری داشت که سه فرزند ارشدش دختر بودند. چهارمین فرزندش، ،فره آ ، جانشین او و پادشاه شد. اگر چه به دلیل عمر طولانی آلدور، فره آ مجبور شد تا هفتاد و پنج سالگی برای رسیدن به سلطنت روهان صبر کند.

آلده آ (روز درخت سپید)

چهارمین روز از هفته شش روزه الفی به یاد دو درخت والینور، در زبان کوئنیا آلدویا نامیده می شد. زمانی که نومه نوری ها تقویم خود را تنظیم می کردند، شش روز خود را بر اساس همان روزهای الفی قرار دادند. نومه نوری ها درخت سپید تلپریون را بسیار گرامی می داشتند؛ زیرا بازمانده آن، نیملوت، در دربار سلطنتی روئیده بود. بنابراین آن ها نام آلدویا را به آلده آ، روز درخت، به یاد درخت سپید اصلی والار تغییر دادند.

آلدارون (ارباب درختان)

نامی که گاهی برای اورومه ی والا و به نشانه علاقه او به جنگل ها و درختان به کار برده می شد. این نام شکل دیگری از نام مصطلح تر تائورون، ارباب جنگل ها، است که معمولا در میان سیندار برای شکارچی والار به کار می رفت.
در حقیقت تردید هایی در مورد صحت و اصالت این نام وجود دارد. اگر چه این اسم در نسخه منتشر شده سیلماریلیون وجود دارد، اما کریستوفر تالکین در حاشیه جلد دهم تاریخ سرزمین میانه تردیدهایی نسبت به آن وارد می کند. در یادداشت هایش بر کوئنتا سیلماریلیون این طور عنوان می کند که این نام متعلق به مراحل اولیه شکل گیری داستان بوده و نمی بایست در نسخه منتشر شده وارد می شد.

آلدبورگ (موطن تاریخی ائورل جوان)

یکی از قدیمی ترین ماندگاه های روهان. آلدبورگ بر فراز تپه ای سرسبز، در منطقه ای به نام فولد و در چند مایلی جنوب شرقی ادوراس واقع بود. در زمان ائورل، آلدبورگ اصلی ترین شهر روهان بود اما زمانی که پادشاه برگو تالار طلایی مدوسلد را بنا کرد؛ تخت سلطنت از آلدبورگ به ادوراس منتقل شد.

با این وجود آلدبورگ اهمیت خود را حفظ کرد. با توجه به انتقال دربار به ادوراس، ائوفور جوانترین پسر برگو به عنوان حاکم آلدبورگ منصوب شد. گفته شده است نسل ائوفور تا دوران چهارم ادامه پیدا کرد و او سلف مستقیم ائوموند و پسرش ائومر و پادشاهان نسل سوم بود.

اگر چه آلدبورگ کاملا در مناطق داخلی سرزمین های سلطنتی قرار داشت؛ اما به عنوان اصلی ترین شهر در شرق و ادوراس و از این رو نمحل اصلی پادگان روهان شرقی محسوب می شد. به نظر می رسد حاکم شهر معمولا عنوان مارشال و فرماندهی سواران روهان شرقی را بر عهده داشته است. این که عنوان مارشالی برای حاکم آلدبورگ یک سنت در تاریخ روهان باشد به اثبات نرسیده است؛ اما قطعا هم ائوموند و هم ائومر این عنوان را در اختیار داشتند. بعد از جنگ حلقه، ائومر به پادشاهی روهان رسید و الف هلم به عنوان مارشال جدید روهان شرقی منصوب شد. با این عنوان ،قطعی  به نظر می رسد که او به جای ائومر به حکومت آلدبورگ رسیده باشد.

آلداریون و ارندیس (داستان همسر دریانورد)

یکی از داستان های نومه نوری که با سقوط نومه نور  از بین نرفت. تاریخ آلداریون ششمین پادشاه نومه نور و همسر جدا شده اش، ارندیس.