خانه - فرهنگ نامه (برگه 27)

فرهنگ نامه

آندونیه (شهر ساحلی که توسط اجداد الندیل حکمرانی می شد)

یک شهر مهم و بندرگاهی در ناحیه آندوستار در غرب نومه نور .اربابان آندونیه اجداد پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه بود.

آندوریل (شعله غرب)

شعله غرب، شمشیر آراگون اله سار که توسط الفهای ریوندل از قطعات شکسته شده شمشیر کهن الندیل، نارسیل، دوباره ساخته شد.

یادداشت:

روز دقیق ساخته شدن آندوریل ثبت نشده است اما تمامی نشانه ها حاکی از آن است که درهفته قبل از خارج شدن یاران در ۲۵ دسامبر ۳۰۱۸ دوران سوم ساخته شده است. نارسیل خیلی قدیمی تر است و مطمئنا در طول دوران اول ساخته شده برای اطلاعات بیشتر به مدخل نارسیل مراجعه شود.

آندوستار (سرزمین غربی در نومه نور)

دماغه غربی نومه نور که توسط خلیج الدانا از هیارنوستار در جنوب جدا شده است. آندوستار تقریبا به شکل مستطیل است، به عرض ۱۵۰ مایل از شرق تا غرب و طول ۱۰۰ مایل از شمال تا جنوب. از شرق با فوروستار و میتالمار مرز دارد اما از سایر جهات توسط اقیانوس محاصره شده است.

آندوستار منطقه حاصلخیزی است.به جز ساحل شمالی که زمین مرتفع تر و سنگلاخی تر می شود و جنگلهایش صنوبر دارد. در سواحل غربی اش  سه خلیج قرار دارد. شمالی ترین آنها خلیج آندونیه است. نومه نوری ها در سرزمینهای مرتفع اطراف این خلیج بندرگاه و شهر آندونیه را بنا کردند، جایی که اربابان آنها اجداد پادشاهان آرنور و گوندور بودند.

اندوایز «اندی» روپر (عموی طناب ساز سم)

«پدر بزرگم و بعد از او عمویم اندی که برادر بزرگتر استادم بود هر سال چند بار در تایفیلد برنامه طناب بازی داشتند.»

سخنان سم گمجی – دو برج، رام کردن سمه آگول

پسر هابسون، هابیتی که با نام روپر گمجی شناخته میشد، و برگترین برادر همفست گمجی هست. اندوایز به رسم خانوادگی اش در تایفیلد به طناب سازی پرداخت. سنتی که حداقل به سه نسل قبل و به زمان پدربزرگ هاب گمیج بر میگشت.

هامفست برادر کوچکتر  اندوایز کسی بود که سنت طناب سازی را شکست و به جایش به هابیتون سفر کرد. جایی که یکی از اقوام دورش هولمن گرین هند باغبان بود. بدین وسیله هامفست برادر اندوایز، خانواده باغبان را تاسیس کرد. نسلی که از طریق سم وایز گمجی ادامه پیدا کرد. به هر حال از نسل خود اندوایز چیزی نمیدانیم به جز اینکه پسری به نام انسون داشت.

شقایق

گل کوچکی با رنگهای کمرنگ .فرودو وسم شقایق های سفید و آبی معطر را در سرزمین ایتیلین  پیدا کردند، تالکین اشاره دارد که سیمبلمینه گونه ای از شقایق است، یا حداقل شباهت ظاهری زیادی دارد.