خانه - فرهنگ نامه (برگه 18)

فرهنگ نامه

آرودویی (آخرین پادشاه آرتداین)

تاریخ: تولد: سال ۱۸۶۴ دوران سوم [۱] . مرگ : ۱۹۷۴ دوران سوم[۲]. (وی به مدت ۱۱۰ سال زیست). ازدواج با فیریل در سال ۱۹۴۰ دوران سوم (در سن ۷۶ سالگی). پادشاه آرتداین از سال ۱۹۶۴ دوران سوم تا سال ۱۹۷۴ دوران سوم. (به مدت ۱۰ سال حکمرانی کرد).

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خانواده: خاندان ایسیلدور

معنی: اخرین پادشاه [۳]

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه ی آرتداین، آخرین پادشاه.

نام پدرش، آرافانت بود. آرودویی پانزدهمین و آخرین پادشاه آرتداین شد. زمانی که نیروهای آنگمار آخرین بازمانده های پادشاهی شمال حمله ور شدند،آرودویی به سمت شمال فرار کرد، اما در خلیج فوروخل به هلاکت رسید. بزرگترین پسرش، آرانارت به عنوان اولین سرکرده ی دونه داین شناخته شد.

یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرودویی، فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه ، جلد دوازدهم، مردم سرزمین میانه آمده باشد. از آنجایی که این منبع خیلی قابل اعتماد نیست، پس این تاریخ نیز خیلی قابل اعتماد نمی باشد.
  2. به نظر می رسد که ضمایم ارباب حلقه ها در تاریخ مرگ آرودویی مبهم باشند. ضمیمه ی A به ما می گوید که این اتفاق در سال ۱۹۷۴ دوران سوم افتاده است، یعنی همان سالی که پادشاهی آرودویی سقوط کرد، اما داستان سال ها در ضمیمه ی B آن تاریخ را سال ۱۹۷۵ دوران سوم معرفی می کند. خوشبختانه، داستان کامل دفاع آرودویی در ضمیمه ی A آمده است و جزییات زیادی دارد و می تواند این راز را حل کند. حمله ی آرتداین در سال ۱۹۷۴ دوران سوم رخ داده است، “قبل از زمستان تمام شد” (که فقط به این معناست که در آغازین روزهای همان سال است). کشتی ای که برای نجات آرودویی فرستاده شد “پس از چند روز “رسیده است.، و وقتی به او رسید “در ماه مارس بوده است”. بنابراین همه ی این اتفاقات، من جمله تاریخ مرگ آرودویی بر روی عرشه ی کشتی محنت زده، در ماه های ابتدایی سال ۱۹۷۴ دوران سوم رخ داده اند.
    در نسخه ی اصلی داستان، که در کتاب تاریخ سرزمین میانه ، جلد دوازدهم، یافت می شود، کشتی نجات دهنده ی وی پس از یک سال به آرودویی رسیده است. این همان دلیلی است که داستان سالها سال ۱۹۷۵ دوران سوم را برای تاریخ مرگ آرودویی بیان می کند.
  3. شاید به نظر عجیب برسد که از همان روز تولد، نام آرودویی به معنای “آخرین پادشاه” را بر وی نهادند، اما توضیحی برای این رفتار وجود دارد مبنی براین که نام وی توسط پیشگوی مشهور، مالبت، بر وی نهاده شده است. مالبت کسی بود که پیشگویی کرد که یا پادشاهی آرودویی نابود خواهد شد و یا دوباره متحد شدن دو پادشاهی دونه داین توسط او انجام خواهد شد. که در نهایت، اتفاقات به روالی رخ داد که آرودویی، آخرین پادشاه آرتداین شد و پادشاهی وی نابود گشت و خودش نیز در دریای منجمد شمالی غرق شد.

آرتورین (منطقه ای از دوریات شرقی)

شرقی ترین بخش جنگل های دوریات، سرزمینی باریک بود که از قسمت بزرگترِ جنگل رگیون بوسیله ی رودخانه ی آروس و از دشت های صاف در شرق، توسط کلون جدا شده بود. در زمان اولین نبرد از نبردهای بلریاند، بسیاری از بازماندگان ناندور از نبرد فرار کردند تا در دوریات، پناهنده شوند و در آتوریِن بود که بسیاری از آنها در آنجا اقامت گزیدند.

آرتداین (آخرین قلمروی پادشاهی شمال)

آرتداین

آخرین قلمروی پادشاهی شمال

زمان: سال ۸۶۱ دوران سوم تا ۱۹۷۴ دوران سوم. (به مدت ۱۱۱۳ سال پابرجا بود).

مکان: اریادور غربی

خاستگاه: یکی از سه پادشاهی از پادشاهی از هم پاشیده ی آرنور

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

معنی: قلمروی اداین

آنجا، غربی ترین منطقه ی قلمروی از دست رفته ی آرنور بود؛ زمانی که آن سرزمین بین فرزندان ائارندور تقسیم شد، آرتداین به عنوان پادشاهی جداگانه ای شناخته شد و حکمرانی این سرزمین بر عهده ی بزرگترین پسر ائارندور، آملایت، و نوادگانش قرار گرفت.

آرتاد (یکی از یاغیان دریاچه ی تارن آیلوین)

یکی از پیروان باراهیر که پس از حمله ی مورگوت به دورتونیون، همراه با اربابش ماند. از آنجایی که شکارچیانِ سائرون، یاغیان را تعقیب می کردند، آرتاد یکی از دوازده یاری بود که همراه اربابش در تارن آیلوین باقی ماند. زمانی که گورلیم به آنان خیانت کرد، شکارچیان به سوی اردوی باراهیر در دریاچه ی کوهستان حمله ور شدند، و هر آنکس را که یافتند به قتل رساندند که از جمله ی ایشان آرتاد بود.

آرتانو (نامی که سائرون برای خود انتخاب کرد)

زمانی که سائرون برنامه ریزی کرد تا الف ها را در دوران دوم به دام بیاندازد، نامی برای خود انتخاب کرد که حالت خوشایندی داشته باشد و با تغییر چهره نزد آنها رفت، و به آنها دانش پنهان را که به ساختن حلقه های قدرت می انجامید، ارائه کرد. مشهورترین نام مستعارش در این دوره، آناتار، خداوندگار هبه ها، بود، اما اسامی دیگری نیز در تاریخ ثبت شده اند. در میان این اسامی، آرتانو، به معنای آهنگر بزرگ بود، که به مهارت های وی در ساخت و پرداخت بر می گشت، که بدون شک از ارباب اصلی خود، آئوله ی والا یادگرفته بود.