خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - اورک ها (برگه 3)

اورک ها

یوف‌ثاک (یکی از قربانیان شلوب)

اُرکی در خدمت برج کریث آنگول، تحت فرمان شاگرات. چندین روز ناپدید شد ولی در نهایت رفقای اُرکش او را پیدا کردند که توسط شالوب مسموم شده و در تارهای او زخمی بود. وقتی او را پیدا کردند از تأثیر سم شفا پیدا کرده و کاملاً به هوش بود. از آن جایی که اُرک های برج اطمینان نداشتند شلوب قصد دارد پی غنیمتش برگردد یا نه یوف ثاک را با سرنوشتش تنها گذاشتند.

اورکهای کوهستان (گابلینهای بزرگ کوهستان مه آلود)

اورکهای کوهستان نژادی از اورکها بودند که در کوهستان مه آلود می زیستند. آنها کاملا از سایر نژادهای اورکها متمایز بودند. نه تنها جثه آنها از سایر اورکها بزرگتر بود، برای زندگی در تونلهای زیر کوهستان کاملا تکامل یافته بودند. مهمترین نقش آنها در تاریخ سرزمین میانه در آغاز دوران سوم رخ داد. در آن زمان آنها از کوهستانهای خود پایین امده و به ایسیلدور و همراهانش که از نبرد آخرین اتحاد به خانه خود در شمال بازمی گشتند حمله کردند. به این ترتیب آنها کاملا در گم شدن حلقه یگانه نقش داشتند. قرنها بعد از آن ماجرا، رهبر این اورکها، آزوگ، ترور فرمانروای دورفها را به قتل رساند و مسبب جنگهای اورکها و دورفها شد. پس از آن جنگها، بیشتر این اورکها کشته شده و یا پراکنده شدند. اما دسته ای از آنها نجات یافته و تحت رهبری پسر ازوگ، بولگ به زندگی خود ادامه دادند. نقشی دیگر در تاریخ سرزمین میانه توسط این اورکها ایفا شد: آنها بیلبو بگینز و دورفهای همراه وی را اسیر کردند. این کار آنها سرانجام به پیدا شدن دوباره حلقه ای شد که اجداد آنها نزدیک به ۳۰۰۰ سال قبل از آن موجب گم شدن آن شده بودند.

اورکها (سربازان اربابان تاریکی)

معنی: کلمه اورک از واژه ای در انگلیسی باستان به معنی دیو مشتق شده است
نام های دیگر: گابلینها، گلامهوت ، ایرچ

در مورد منشا پیدایش اورکها، پیاده نظام دشمن، اطلاع درستی در دست نیست. گفته شده که اورکها، در واقع الفهایی بودند که پیش از دوران اول، ملکور به اسارت در آورد و با شکنجه آنها را پلید و تبدیل به اورک کرد. اورکها موجوداتی سیه چرده و با قامتی خمیده بودند. بیشتر آنها تاریکی را ترجیح میدادند و در نور خورشید کور می شدند، اما گونه هایی مانند اوروک-های که در اواخر دوران سوم ایجاد شدند، توانایی تحمل نور روز را داشتند.

هاب گابلینها (گابلینهای بزرگ)

هاب گابلین نامی است که در بعضی از قسمتهای کارهای تالکین به سربازان اورکی که به نسبت سایر اورکها بزرگتر بوده اند اطلاق می شده است. ممکن است این نام همچنین به سربازان اورکی که به اوروک های معروفند اشاره داشته باشد. در کارهای تالکین تنها دو جا از این عبارت استفاده شده، یکی از مقدمه کتاب هابیت و دیگری در فصل هفتم کتاب هابیت که در آن گندالف به بیلبو هشدار میدهد که کوههای مه آلود پر هستند از گابلین، هاب گابلین و اورکهای زشت و وحشتناک.

نیم اورک

عهد: نامعلوم. اولین بار در سالهای پایانی دوران سوم مشاهده شدند
مکان: در آیزنگارد در جنوب کوههای مه آلود ایجاد شدند
اصلیت: توسط سارومان به وجود آمدند
نژاد: مخلوطی از انسان و اورک
نامهای دیگر: گابلین-انسان. البته این نام به دسته خاصی از این گروه اطلاق میگردد

موجوداتی که از اختلاط نژاد انسان و اورک، توسط سارومان جادوگر در استحکامات آیزنگارد به وجود آمدند. آنها هم به مانند “اوروک-های” های سارون میتوانستند نور خورشید را تحمل کنند. دسته ای از آنها که بیشتر شبیه انسانها بودند و شاید به شیوه های کمی متفاوت به وجود آمده بودند، گابلین-انسان نامیده میشدند.