خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - ییرخ (نامی الفی برای اورک‌ها)

ییرخ (نامی الفی برای اورک‌ها)

معادل سینداری برای نژادی که انسان‌ها آنان را اورک می‌نامند. «یرخ» اسم جمع است، شکل مفرد آن «اورخ» می‌باشد.