خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - اورک ها (برگه 2)

اورک ها

مائوهور (اورک ایزنگاردی)

اورکی که در خدمت سارومان بود (ممکن است او یک اوروک باشد اما این مسئله گفته نشده). مائوهور برای تقویت سپاه اوگلوک که همراه با مری و پیپین در راه بازگشت به ایزنگارد بود فرستاده شد. او زمانی به آنها رسید که ائومر اورکها را در کنار جنگل فنگورن محاصره کرده بود. او حمله ی سپاهش به روهیریم را رهبری کرد، اما با شکست مواجه شد. گرچه سرنوشت مائوهور مشخص نشده اما به نظر میرسد که همراه سربازانش به دست روهیریم کشته شده باشد.

اوروک‌ها (سربازان اورک اواخر دوره‌ی سوم)

عنوانی برای سربازان بزرگی که نام کاملشان اوروک‌های بود.

نکته:

در ضمیمه‌ی چهار ارباب حلقه‌ها، در بخشی که تاریخ کارگزاران آمده، گزارشی از اولین زمان دیده شدن اوروک‌ها دیده می‌شود. «در آخرین سال‌های دنه‌تور یکم، نژاد اوروک‌ها، اورک‌های سیاهی که قدرت فروانی داشتند، اولین بار از موردور بیرون آمدند و در سال ۲۴۷۵ به ایتیلین تاختند و ازگیلیات را اشغال کردند.» ظاهراً متن مذکور اشاره می‌کند که اوروک‌ها در اصل اندکی پیش از شکست بزرگ گوندور در ۲۴۷۵ سوم ظاهر شدند.

اوروک‌های (سربازان بزرگ اورک در اواخر دوره‌ی سوم)

سربازان بزرگ اورک که اولین بار، اواخر دوره‌ی سوم دیده شدند. آن‌ها بزرگ‌تر و قوی‌تر از اسلاف خود بودند و می‌توانستند نور خورشید را تحمل کنند.

اوگ‌لوک (یکی از اوروک‌-های سارومان)

اورکی در خدمت سارومان. رهبر دسته‌ی اورکی بود که مری برندی‌باک و پیپین توک را در دروازه‌ی گالن گرفتند.