خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گریشناخ (یکی از اسیرکنندگان مری و پی‌پین)

گریشناخ (یکی از اسیرکنندگان مری و پی‌پین)

یکی از اورک‌های موردور، و شاید یکی از یوروک-هی. او جزو گروهی بود که مری و پی‌پین را به اسارت گرفته بودند، و در رخبام‌های فنگورن توسط سوارانِ ائومر کشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...