P

مردم بئور (پیروان و اخلاف بئور پیر)

بئور به عنوان راهنمای اولین انسان‌ها برای ورود به بله‌ریاند شهرت داشت و نیز اولین کسی بود که با الف‌ها ملاقات کرد. او با گروهی از پیروان خویش از کوهستان آبی گذشت. اخلاف وی، مردم بئور نام گرفتند. خود بئور به خدمت ارباب الف، فینرود فلاگوند درآمد و مردمش به طور کلی با الف‌ها دوستی عمیقی داشتند تا آن‌جا اندکی بعد، زبان خود را واگذاشتند و زبان سینداری را به جایش گرفتند.

در دوره‌ی اول، قهرمانان بسیاری از خاندان بئور برخاست. بدون تردید، مشهورترین آن‌ها، برن، پسر باراهیر بود که سیلماریل را از تاج فلزی مورگوت برگرفت. در دوره‌ی دوم، جزیره‌ی نومه‌نور به خاندان بئوریان، و نیز دیگر اداین واگذار شد تا در آن زندگی کنند. می‌گویند که مردم بئور، به طور خاص در مناطق شمالی آن سرزمین یافته می‌شدند.

پئونی بگینز (عموزاده‌ی دور بیل‌بو و فرودو بگینز)

پئونی که میان سه فرزند کوچک‌ترین به شمار می‌رفت، دختر پوسکو بگینز و گیلی براون‌لاک بود. با میلو باروز (از اعقاب ارباب گوربادوک از باک‌لند) ازدواج کرد و خودشان نیز چهار بچه داشتند: موسکو، مورو، مرتل و مین‌تو. پئونی هم با بیل‌بو و هم با فرودو نسبت داشت ولی خویشی آن‌ها دور بود: نزدیک‌ترین خویشی که با هم داشتند بال‌بو بگینز، پدر پدر پدربزرگ پئونی بود که دویست سال پیش از او متولد شد.

پلوری (کوهستان دفاع)

حصار کوهستانی آمان، که والار مقابل مفاسد ملکور افراشتند. بلندترین نقطه‌ی پلوری، یعنی تنیکوئتیل، مکانی بود که عمارت‌های مانوه و واردا قرار داشتند.

نکته:

مکان کوهستان کبیر هیارمن‌تیر با قطعیت ثبت نشده است. توصیف آن، تلویحی اشاره می‌کند که در رشته‌‌کوه پلوری باشد ولی چنین حدسی از قطعیت بسیار فاصله دارد.

میدان‌های پله‌نور (دشت‌ها و زمین‌های شهری میناس ‌تیریت)

زمین‌های شهری و دشت‌های میناس تیریت، شهر گوندور. پله‌نور با دیوارهای مدور و بلند راموس اخور مقابل حمله محافظت می‌شد و مکان نبرد میدان‌های پله‌نور در پایان دوره‌ی سوم بود.

پلن‌دور (کارگزار شاه اوندوهر)

کارگزار شاه اوندوهرِ گوندور که وقتی شاه و هر دو وارث وی در نبرد با وان‌رایدر ها گم شدند در مقام قدرت نشست. بنا بر تصمیم شورای گوندور، برگزیدن جانشین بر عهده‌ی پلن‌دور قرار گرفت. دو نامزد برای این مقام بود: آروه‌دویی از آرتداین و ائارنیل، رهبر گوندوریان و پیروز نبرد اردوگاه که از نسل خاندان سلطنتی گوندور بود.

آروه‌دویی از تبار لاینقطع ایزیلدور و ادعایش قوی‌تر بود ولی پلن‌دور شورا را بر آن داشت که ائارنیل را انتخاب کنند و وی نیز به عنوان ائارنیل دوم، بر تخت نشست. تمام قراین موجود بر آن شهادت می‌دهد که پلن‌دور تحت امر شاه تازه، در مقام کارگزاری به خدمت ادامه داد.

پلن‌دور کارگزار تأثیرگذاری بود که قدرت قابل توجهی به دیوان خود افزود. در دوران فترت نیز به عنوان نایب السلطنه به شکل مؤثری عمل کرد. در زمان وی، دیوان کارگزاری موروثی شد. وقتی که پلن‌دور مرد، پسرش وروندیل مقام کارگزاری را به ارث برد و نوه‌اش، ماردیل نخستین کارگزاری شد که به تنهایی بر گوندور فرمان راند.