خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - میدان‌های پله‌نور (دشت‌ها و زمین‌های شهری میناس ‌تیریت)

میدان‌های پله‌نور (دشت‌ها و زمین‌های شهری میناس ‌تیریت)

زمین‌های شهری و دشت‌های میناس تیریت، شهر گوندور. پله‌نور با دیوارهای مدور و بلند راموس اخور مقابل حمله محافظت می‌شد و مکان نبرد میدان‌های پله‌نور در پایان دوره‌ی سوم بود.

درباره اله سار