M

مردان هالت (مردان جنگل بره تیل)

نامی برای هالادین، دسته ای از اداین که به مردم هالت معروف بودند. اینان مردمی از دومین خاندان اداین بودند که در ابتدا در قسمتهای جنوبی تارگلیون سکونت داشتند. بعد از حمله اورکها، هالت دختر هالداد کسانی را که زنده مانده بودند به سوی غرب و بلریاند رهنمون شد و در نهایت در جنگل بره تیل ساکن شدند. آنان برای چند نسل تحت رهبری نوادگان هالداد باقی ماندند.

مردان گوندور (مردم پادشاهی جنوب)

مردمی که در گوندور ساکن بودند و از سرزمینهای غربی در برابر سائرون دفاع میکردند، آنان از بازماندگان الندیل و پیروانش بودند که گوندور را بعد از سقوط نومه نور بنا نهادند.

مردان اریادور (هم پیمانان نومه نوری ها)

وقتی مردم سه خاندان اداین در دوران اول از کوهستان آبی عبور کردند، مردم زیادی را در سمت شرقی کوهستان رها کردند، در سرزمینی که بعدها اریادور نامیده شد. این مردم چیز اندکی از تاریخ جنگ و ستیز با مورگوت یا نبرد خشم میدانستند، اما از ویرانی سرزمینهای آن طرف ارد لوین در جنگی بزرگ خبر داشتند.

زمانی که ششصد سال بعد اولین کشتیهای نومه نوری به سواحل اریادور آمد متعجب شدند. زیرا اینان نوادگان قدرتمند همان کسانی بودند که قرنها قبل از کوهستان عبور کرده بودند. نومه نوری ها با مردم اریادور پیمان اتحاد و دوستی بستند.

بعد از سقوط نومه نور، مردم اریادور پادشاهی جدید آرنور را که توسط الندیل بنا شده بود و بیشتر قسمتهای شمالی اریادور را شامل می شد پذیرفتند. وقتی الندیل مردمش را برای جنگ با سائرون به جنوب فرستاد مردم اریادور نیز با آنها همراه شدند. این جنگ طولانی  با سرنگونی سائرون به پایان رسید اما بسیاری از متحدان شمالی در جنگ از دست رفتند و در آن زمان مردم اریادور رو به نقصان گذاشتند و در دوران سوم تعداد آنها از هر زمانی کمتر بود.

مردان دونلند (دشمنان روهیریم)

معمولا دونلندی ها نامیده میشوند، مردم دونلند از نسل مردم کوهستان سفید بودند که در دوران دوم در سرزمین آن طرف شکاف روهان زندگی می کردند. مردمی جنگجو که به دونه داین اهمیتی نمی دادند و روهیریم را خوار میشردند. سالهای طولانی حلقه ایزنگارد را در شمال روهان اشغال کردند و در سال زمستان طولانی به روهان حمله و آنرا به تصرف در آوردند، اما در سال بعد از آنجا رانده شدند. در زمان جنگ حلقه سارومان آنها را طرف خود جمع کرد و به جنگ دشمن همیشگی شان، روهیریم، فرستاد.

مردان دورتونیون (اخلاف خاندان بئور)

مردم خاندان بئور که در سرزمین دورتونیون زندگی میکردند و در دفاع علیه مورگوت تا زمان فاجعه داگور براگولاخ کمک میکردند.