M

مردم نومه نور (شاهان انسانها)

نومه نوری ها، بازماندگان اداین دوران اول که سرزمین نومه نور به آنها اهدا شد.

مردان میناس تیریت (مردم پایتخت گوندور)

مردم میناس تیریت، جایگاه شاهان و کارگزاران گوندور در دوران سوم، بزرگترین شهر در مناطق شناخته شده سرزمین میانه. مردم میناس تیریت از بازماندگان نومه نوری ها بودند و قدرت و عمر طولانی نومه نوری ها را به ارث برده بودند، بویژه خاندان سلطنتی.

مردان هیت لوم (بازماندگان مالاخ آرادان)

مدتی پس از اینکه اولین انسانها بعد از عبور از کوهستان آبی وارد بلریاند شدند، فینگولفین پیام خوشامد گویی خود را به محل استقرار آنها در استولاد فرستاد. یکی از رهبران انسانهای تازه رسیده ماراخ بود، و پسرش مالاخ به سمت غرب و سرزمین فینگولفین در هیتلوم سفر کرد. آنجا او به مدت ۱۴ سال به خدمت فینگولفین در آمد، و الفها لقب آرادان،”انسان نجیب” را به او دادند.

مالاخ گروهی عظیم از مردمش را برای اقامت به غرب برده بود، و آنان اولین مردمان هیتلوم شدند، همپیمانان وفادار فینگولفین و مردمش.

ماگور پسر مالاخ در میان آنان نبود، او گروهی از اداین را یرای اقامت به دامنه های جنوبی ارد وترین برد، کوهستانی که مرز جنوبی و شرقی هیتلوم بود. هادور نوه ی ماگور بود، که همانند پدر پدربزرگش در خدمت فینگولفین در آمد و به بزرگی رسید. فینگولفین به عنوان پاداش حکمرانی بر دور-لومین، سرزمینی در مرزهای جنوبی هیتلوم، را به او عطا کرد. هادور مردم خودش را در آنجا جمع کرد، و از این مردم هیتلوم بزرگترین قهرمانان اواخر دوران اول بوجود آمدند.

مردان هاراد (متحدان تندخوی موردور)

مردم بی باک و سیه چرده جنوب سرزمین میانه. متحدان موردور، معمولا با نام هارادریم شناخته میشوند.