C

کوتمن (پدربزرگ کاتن کشاورز)

پسر کوتار و جد کاتن های بای واتر. ظاهرا کوتمن هابیت ثروتمندی نبوده چرا که نام او به معنای ساکن کلبه است و این بدان معنا ست که او در سوراخ هابیتی کوچکی زندگی می کرده است. او با رز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و پسر او که او نیز هولمن نام داشت، اولین هابیتی بود که از نام خانوادگی کاتن استفاده کرد.

دزدان دریایی اومبار (دزدان دریایی اهل سرزمین های جنوبی گوندور)

مردمان اومبار که بخش اعظم آن ها از نسل کاستامیر غاصب و پیروان او بودند و اگر چه اصالتی گوندوری داشتند اما به خصومت طولانی خود با سرزمین اجدادیشان ادامه می دادند.

کورولایره (تپه دو درخت)

تپه سرسبزی که بیرون از دروازه های والمار قرار داشت و دو درخت والینور بر روی آن روییده بودند. نام کورلایره در لغت به معنای  تپه تابستان می باشد.

کورماره (جشنواره روز تولد فرودو)

روز جشنی در گاهشماری جدید، تقویمی که در سال ۳۰۱۹ دوران سوم پس از جلوس پادشاه جدید آراگون اله سار ابداع شد. این روز مطابق با ۳۰ ام یاوانیه (آخر سپتامبر در تقویم مدرن) و مصادف با تولد فرودو و بیلبو بود. هر سال در این روز جشنواره ای به منظور بزرگداشت اعمال فرودو برگزار می شد و این روز به افتخار او کورماره،روز حلقه، نام گذاری شد. هر چهار سال یکبار به دلیل کبیسه شدن سال این جشنواره به مدت دو روز برگزار می شد.

دشت کورمالن (بخشی از ایتلین)

درختزاری در شمال ایتلین و در کنار ساحل آندوین و در نزدیکی کایر اندروس. فردو و سم پس از موفقیت در پویش کوه هلاکت در این دشت مورد استقبال با شکوهی قرار گرفتند.