خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کوروفینوه (نامی برای فئانور)

کوروفینوه (نامی برای فئانور)

به معنی «(فرزندِ) ماهرِ فینوه»، نامی برای الف نولدوری که بیشتر با نام فئانور شناخته می شود.

درباره 3DMahdi