خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کوروفین (پدر کله بریمبور)

کوروفین (پدر کله بریمبور)

پسر پنجم فئانور که مراوده نزدیکی با برادر بزرگ‌ترش کله‌گورم داشت. او در حمله فرزندان فئانور به منه‌گروت کشته شد اما فرزند اما کله‌بریمبور زنده ماند و تبدیل به بزرگترین جواهر ساز اره‌گیون شد.

درباره 3DMahdi