B

نبرد دیل (تهاجم سائورون به دیل و اره بور)

نبردی بود که در اثنای جنگ حلقه در دیل و اره بور اتفاق افتاد. داین پاآهنین و برند، حاکم دیل هر دو در این نبرد نابود شدند و افراد وابسته به آنهادر تنها کوه به محاصره درآمدند. پسران دو فرمانده به نامهای بارد دوم و تورین سوم سرانجام حلقه محاصره را شکستند و افرادسائورن را مغلوب کردند.

توضیحات :

نبرد دیل در هفدهم مارس آغاز شد و با پیروزی مهاجمان ایسترلینگ، مرگ برند و داین و حصر جانشینان آن ها در اره بور، پایان گرفت. محاصره هفت روز به طول انجامید تا اینکه خبرهایی مبنی بر سقوط باراد-دور به گوش محاصره کنندگان رسید و جنگجویان آنها را دلسرد کرد. در«داستان سال‌ها»می‌خوانیم که بارد دوم و ثورین سوم آنها را به عقب راندند.

نبرد داگورلاد (شاخص‌ترین نبرد دوران دوم)

نبرد سرنوشت ساز جنگ «اتحاد آخر» که در آن آخرین جبهۀمتحد بزرگ بین انسان‌ها و الف‌ها به رهبری گیل گالاد و الندیل با افراد سائورن به مقابله پرداختند. این نبرد در یک دشت پهناور و خاک آلود در مقابل دروازه موردور به وقوع پیوست و افراد بسیاری که در این نبرد شرکت کرده بودند در خندق‌های واقع درمرزهای غربی میدان نبرد نابود شدند. تلفات طرفین متخاصم بسیار زیاد بود ولی سائورن مغلوب شد و به باراد –دور عقب نشینی کرد. پس ازپیروزی در نبرد، سالهای طولانی و تلخ محاصره که هفت سال به طول انجامید فرا رسید و سرانجام سائرون مغلوب شد و دوران دوم به پایان رسید.

این نبرد یکی از بزرگ‌ترین نبردهایی بود که دوران دوم تا آن زمان به خود دیده بود. اگر محلی که نبرد در آنجا رخ داده باشد فقط یک نام داشته باشد اکنون فراموش شده است. بعدا این منطقه برای سادگی داگورالد یا «میدان نبرد» نامیده شد.

نبرد بای واتر (آخرین نبرد از جنگ حلقه‌ها)

نزاعی که بین هابیت‌های شایر و متجاوزین گستاخ شارکی در گرفت. هابیت‌ها تحت فرماندهی پرگرین توک، مریادوک برندی باک و تولمن کاتن موفق شدند که افراد شارکی را بین خاکریزهای مرتفع جاده بایواتر به دام اندازند و آنهارا مغلوب سازند.

نبرد آزانول بیزار (انتقام دورف‌ها از آزوگ)

نبردی که به جنگ دورف‌ها و اورک ها پایان داد. در این نبرد نائین همراه با آزوگ و بسیاری از نیروهای متخاصم هر دو طرف از بین رفتند ولی دورف‌ها پیروزی را از آن خود کردند.

خفاش ها (مخلوقات بالدار شب)

 این مخلوقات بالدار از دیر باز جزء متحدین مورگوت و سائرون به شمار می‌رفتند. عمده ی شهرت آن ها در سرزمین میانه به خاطر جانب داری از گابلین ها در نبرد پنج سپاه است.