خانه - ۱۳۹۰ (برگه 10)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۰

فولکواین (چهاردهمین شاه روهان)

چهاردهمین شاه روهان، پسر فولکای شکارچی و پدر جد تئودن. پسران بزرگ‌ترش، فولکرد و فسترد هر دو در جنگ با هاراد کشته شدند و تنها پسر کوچکش فنگل وارث او شد.

فولکرد (پسر مقتول شاه فولکواین)

او پسر فولکواین شاه روهان و برادر دوقلوی فسترد بود. با مقدس شمردن سوگند ائورل به همراه برادرش برای کمک به گوندور تاخت و هر دو در جنگ هارادریم کشته شدند.

فولکا (شاه شکارچی روهان)

سیزدهمین شاه روهان، او شکارچی خوبی بود و در دوران سلطنتش سرزمینش را از وجود اورک‌ها پاک کرد و از آن‌ها متنفر بود چرا که پدرش والدا به دست آنان کشته شده بود. پس از تار و مار اورک‌ها، برای شکار گراز بی‌رحم هولت، رفت و موفق به کشتن گراز شد گرچه خودش نیز به سختی مجروح شد و مرد . پس از او پسرش فولکواین به سلطنت رسید.