خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - زبان ها (برگه 7)

زبان ها

تهتار (نشانه هایی مربوط به نوشتار فیانوری)

تهتار، دسته ای نشانه ها بودند که هنگام نوشتن به رسم الخط تنگوار به کار می رفتند. این نشانه ها پر بودند از نقطه ها و کمانهایی که بالا یا پایین حروف الفی نوشته می شده اند. این نشانه ها بیشتر برای نشان دادن صداها استفاده می شدند زیرا الفبای فیانوری فاقد حروف صدادار بودند.

والینوری (زبان الفهای والینور)

والینوری، نام دیگر زبان کوئنیا است. زبان آن دسته از الدار که در والینور می زیستند.

کوئنیا (زبان باستانی الفهای برین)

زبان الف های برین در والینور که به عنوان اولین زبان نوشتاری ثبت شده است و به استثنای نولدور که از آن استفاده می کردند، هرگز به شکل گسترده در سرزمین میانه مورد استفاده قرار نگرفت. سینداری زبانی که در کوئنیا ریشه داشت بیشتر مورد استفاده بود. در طول دوران سوم کوئنیا در سرزمین میانه تبدیل به زبانی شد که تنها در موقعیت های رسمی توسط الفها و اعقاب نومه نوریها استفاده می شد.

اورکی (زبان اورکها)

اورکی نامیست برای ملغمه ای که اورکها به عنوان زبان به کار میبردند: مخلوطی از کلماتی به عاریه گرفته شده از سایر زبانهای سرزمین میانه. تفاوت زبان اورکی بین قبایل و دسته های مختلف اورکها به قدری زیاد بود که آنرا برای ایجاد ارتباط تقریبا بلااستفاده می کرد، و به همین دلیل زبانی مشترک بین آنها لازم به نظر می رسید. سارون هم به همین منظور زبان سیاه موردور را ابداع کرد، اما در عمل گویش مشترک بیشتر بین اورکها استفاده می شد.