آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - زبان انسانها (هر کدام از زبان انسانها)

زبان انسانها (هر کدام از زبان انسانها)

واژه ای که تالکین در کارهایش برای اشاره به چیزهایی که مربوط به انسانهاست، بویژه زبانشان، استفاده کرده است. برای مثال زبان انسانها در آثار تالکین اشاره به وسترون یا همان گویش مشترک دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...