خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 50)

فهرست الفبایی انگلیسی

آلاتاریل (یکی از نام های گالادریل)

کوچکترین فرزند فینارفین و ائارون که توسط پدرش آرتانیس و بعدها توسط مادرش نرون نامیده شد. او در دوران بزرگسالی نیز نام جدیدی به دست آورد . اپسی- آلاتاریل که در زبان تلری به معنای «دوشیزه ای که تاجی از گل های درخشان بر سر دارد» است. در واقع این نام به مو های درخشان او اشاره داشت، که گفته میشد موهای او با یک نور طلایی می‌درخشید.

هنگامی که آلاتاریل با همراهان فئانور به سرزمین میانه مسافرت کرد، در زبان سیندارین که زبان مردم بلریاند بود، نام جدیدی به خود گرفت. این نام در واقع ترجمه‌ی نامی بود که در زبان تلری به او داده شده بود. و بدین ترتیب، نام «گالادریل» بر او نهاده شد. نامی که از همه‌ی نام های دیگر او مشهورتر شد .

آلاتار (یکی از جادوگران آبی مفقود شده)

آلاتار یکی از سه جادوگری بود که توسط والار برای مسافرت به سرزمین میانه انتخاب شد. هنگامی که این سه نفر انتخاب شده بودند، یاوانا فرد دیگری به نام آیوندیل را نیز انتخاب کرد(که بعدها راداگاست نامیده شد) تا به آنها بپیوندد. و آلاتار، پالاندو را به عنوان دوستش برگزید تا او را در مسافرت به سرزمین میانه همراهی کند.

هنگامی که آلاتار و پالاندو به سرزمین میانه رسیدند، جامه ها‌یی به رنگ آبی به تن کردند. به همین دلیل، به آنها لقب ایترین لوین، جادوگران آبی داده شد. آنها همراه با سارومان به مناطق دور دست شرق سرزمین میانه مسافرت کردند، ولی هنگامی که سارومان به غرب بازگشت، آلاتار و پالاندو بازنگشتند. از سرنوشت آنها تقریبا هیچ چیز نمی‌دانیم.

آگاتوروش (رودخانه ی گواتلو)

در دوران دوم که نومه نوری ها به سرزمین میانه برگشتند،رودخانه ی آگاتوروش در ناحیه ی جنگلی انبوهی در مسیر متراکمی جریان داشت. آن ناحیه درختی برای نومه نور، به منشا و سرچشمه ی جمع آوری الوار و چوب تبدیل شد. که در ابتدا الف ها آن رود را رودخانه ی گواتلو نام داده بودند.(به معنی برکه ی سایه). که برگردان آن در زبان آدونائیک، آگاتوروش است.

آغان (دراگ در دوران اول)

دراگ یا درادان که در دوران اول در ناحیه ی جنگل بره تیل برای مدتی زندگی میکرد. او در شفا دادن و مداوا کردن زخم ها و جراحت ها مهارت داشت. و از دانش ویژه ای برای مداوای زهرهای کاری که اورک ها استفاده میکردند ،برخوردار بود.

آگلاروند (غارهای درخشان)

گودی هلم در کوهستان سفید.زمانی که گیملی این غارها را در دوران جنگ حلقه دید،از زیبایی آنها متحیر شد و بعد از جنگ او، یک جشن برای دورف های اره بور در آگلاروند به پا کرد. و نام ارباب غارهای درخشان را به خود اختصاص داد.