G

نجیب (لقب استه)

لقبی که به استه داده شده است. یکی از ۷ والیر یا ملکه های والار . همسر لورین ، آورنده‌ی رؤیاها . نیروی استه شفا بخشی بود و درماندگی را درمان می کرد. (چیزی که بدون شک به سلطنت خواب و رؤیاهای خود لورین مربوط است.) خاکستری می پوشید . او در طول روز ، در جزیره ای در دریاچه‌ی لورین ، درون باغ های لورین می خوابید. او آرامش و راحتی را برای همه و حتی برای خود والار به ارمغان می آورد.

گلمیر از نارگوتروند

پسر گویلین ، از خاندانی بلندمرتبه از نارگوتروند. توسط مورگوت در داگور براگولاخ دستگیر شد.

گلمیر از مردم آنگرد (دوست آرمیناس)

الف نولدوری که در اصل از مردم آنگرود است. پس از داگور براگولاخ او در مناطق جنوبی برلیاند پرسه می زد و در کنار مردم گیردان کشتی ساز سکونت کرد. او بعدا توسط گیردان و به همراه دوستش آرمیناس ، به عنوان یک پیغام رسان به نارگوتروند فرستاده شد.

گلیون (رودخانه ای که مرز شرقی برلیاند را مشخص می کند)

رودخانه ای طولانی در مرز شرقی برلیاند که از گذرگاه لوتلان می گذرد. و سرزمین های تارگلیون و اسیریاند را از برلیاند شرقی جدا می کند.

غاز ها

انواع مختلفی از پرندگان بزرگ همچون غاز ها و قو ها که اغلب تندخو و پرخاشگر هستند. اگرچه هیچ غازی مستقیما در داستان های تالکین رؤیت نشده است اما به نظر می رسد که‌ آنها در سرزمین میانه حضور داشته اند. زیرا گندالف در یک جا برای این که یک تعقیب نا موفق را شرح دهد ، از عبارت “تعقیب غاز” استفاده می کند.