C

کارل (پسر جوانتر کوتار)

کوتار دو پسر داشت. پسر بزرگ‌ترش کوتمان جد بزرگ و مؤسس خاندان کاتن بود. پسر کوچک‌تر کوتار کارل نامیده شد اما از نسل این پسر اطلاعی در دست نیست. اگر چه نام او در خاندان کاتن زنده ماند زیرا سه نسل بعد، تام کاتن دهقان کوچک‌ترین پسرش را به یاد او کارل نام گذاشت.

کارخوست (یکی از برج‌های محافظ دروازه سیاه)

یکی از دو برج بلندی که در دو سوی مورانون (دروازه سیاه موردور) قرار داشتند و با نام «برج‌های دندانی» یا «دندان‌های موردور» شناخته می‌شدند. کارخوست و برج همراهش نارخوست در اصل ساخته گوندوری ها بودند، اما در اواخر دوران سوم مدت‌ها بود که گوندوری ها آن‌ها را ترک کرده بودند. زمانی که سائرون به سرزمین سیاهش بازگشت، کارخوست و نارخوست را بازسازی و تجهیز کرد تا از مرزهایش در برابر همان مردمی که آن‌ها را ساخته بودند محافظت کند.

کارخوست در سمت شرقی مورانون قرار داشت. نام آن به معنی« دژ دندانی» از دو جزء سینداری تشکیل شده است : «کارخ» به معنی دندان و «اوست» به معنی دژ

کارخاروت (شکم قرمز)

گرگ عظیم الجثه‌ای که دست برن را به همراه سیلماریلی از تاج مورگوت از بازو قطع کرد. سوزش جواهر او را به دیوانگی کشاند و او شروع به تاخت و تاز در آن سرزمین کرد تا سرانجام در ماجرای شکار گرگ توسط هوآن کشته شد.

کارک (پدر روآک)

یکی از زاغ‌هایی که روی تپه زاغ‌ها، یکی از تپه های دامنه اره بور، تنها کوه، زندگی می‌کرد. به نظر می‌رسد کارک رئیس آن پرنده‌ها بود و به همراه همسرش روی پست نگهبانی دورف‌ها زندگی می‌کرد. تورین، خردمندی و شهرت او را در دورانی که دورف‌ها توسط اسماگ از اره‌بور بیرون رانده شدند، به یاد می‌آورد. زمانی که تورین ۱۷۱ سال بعد به تنها کوه بازگشت، کارک مرده بود اما زاغ‌ها به رهبری پسرش روآک باقی مانده بودند.

کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

چهارمین پسر فئانور که در تارگلیون در شرق بلریاند سکنی گزید. او در حمله پسران فئانور به منه گروت کشته شد.