خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کله‌بورن (ارباب لورین)

کله‌بورن (ارباب لورین)

الفی اهل دوریات که پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، با گالادریل دختر فینارفین ملاقات کرد و با او ازدواج نمود. آن‌ها در دوران سوم ارباب و بانوی لورین شدند.[۱][۱] وقتی گالادریل در پایان دوران سوم به غرب رفت، کله‌بورن در سرزمین میانه باقی ماند. وی مدتی در لورین ماند اما بعد از آن به ریوندل رفت، جایی که هنوز پسران الروند باقی مانده بودند. این آخرین چیزی است که از اون میدانیم. ممکن است او در نهایت به دنبال گالادریل به غرب رفته باشد.

درباره 3DMahdi