خانه - آرشیو برچسب: Celeborn

آرشیو برچسب: Celeborn

کله‌بورن (درخت سفید تول اره‌سئا)

درخت سفیدی که در مناطق مرکزی تول اره‌سئا می‌رویید و از بذر گالاتیلیون، درخت سفید تیریون، روییده بود. بعدها از بذر این درخت، نیملوت، درخت سفید نومه‌نور رویید.

کله‌بورن (ارباب لورین)

الفی اهل دوریات که پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، با گالادریل دختر فینارفین ملاقات کرد و با او ازدواج نمود. آن‌ها در دوران سوم ارباب و بانوی لورین شدند.[۱][۱] وقتی گالادریل در پایان دوران سوم به غرب رفت، کله‌بورن در سرزمین میانه باقی ماند. وی مدتی در لورین ماند اما بعد از آن به ریوندل رفت، جایی که هنوز پسران الروند باقی مانده بودند. این آخرین چیزی است که از اون میدانیم. ممکن است او در نهایت به دنبال گالادریل به غرب رفته باشد.