خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کله‌بورن (درخت سفید تول اره‌سئا)

کله‌بورن (درخت سفید تول اره‌سئا)

درخت سفیدی که در مناطق مرکزی تول اره‌سئا می‌رویید و از بذر گالاتیلیون، درخت سفید تیریون، روییده بود. بعدها از بذر این درخت، نیملوت، درخت سفید نومه‌نور رویید.

درباره 3DMahdi