C

رودخانه کلدوین (رودخانه طویلی که از اره‌بور سرچشمه می‌گرفت)

نامی الفی برای رودخانه ای که انسان‌ها با نام رود روان می‌شناختند. این رود از دروازه های اره‌بور سرچشمه می‌گرفت و مسیری طولانی را به سمت جنوب و شرق می‌پیمود تا به مصبش در دریای رون برسد.

ترول‌های غارنشین (موجودات پلید جهان زیرین)

نژادی از موجودات غول آسا که در حفره های زیر زمینی و مکان‌های تاریک یافت می‌شدند. آن‌ها از برخوردی که با یاران حلقه هنگام عبور از موریا داشتند، شناخته شدند اما در حقیقت در جاهای دیگر سرزمین میانه نیز وجود داشتند. این ترول ها به همراه اورک ها وشاید موجودات دیگری در حدود پانصد سال قبل از جنگ حلقه به وسیله سائرون فرستاده شدند تا در موریا ساکن شوند.

ترول های غار نشین موریا بسیار بزرگ با پوست فلس دار به رنگ سبز تیره و پاهای پهن بدون انگشت بودند. این حقیقت که گندالف توانست این موجودات را در موریا به عنوان ترول غارنشین تشخیص دهد، نشان می‌دهد که آن‌ها با سایر هم نوعان خود ظاهری مشابه داشتند.

غارهای فراموش شده (زندان آر-فارازون)

در آخرین سال‌های نومه نور، پادشاه آر-فارازون توسط سائرون تشویق و فریب داده شد که قدرت این را دارد که سرزمین‌های آمان را از والار بگیرد. او ناوگان بزرگی به راه انداخت و سپاهی بیشمار را به کالاکیریا آورد تا برای تسخیر قلمرو قدسی بجنگد.

در این زمان مانوه، پادشاه مهین، قدرتش بر جهان را وانهاد و ارو ایلوواتار را به یاری طلبید که او عذابش را بر سر نومه نوری‌ها نازل کرد. ناوگان آنها و حتی جزیره موطنشان محو شد اما مهاجمان آمان نابود نشدند. تپه‌ها بر سر آن‌ها فروریخت و آنها در زیر زمین در غارهای فراموش شده اسیر شدند و همچنان منتظر پایان جهان هستند. گفته می‌شود زمانی که روز نبرد واپسین فرا برسد، آن‌ها از غارهایشان آزاد می‌شوند، هرچند نقش آن‌ها در داگور داگورات به صورت یک راز باقی مانده است.

گذرگاه (مسیری بین اوسگیلیات و پله‌نور)

جاده مرتفعی که از سمت غرب اوسگیلیات به راماس اخور (دیوار احاطه کننده دشت‌های پله نور) منتهی می‌شد. وقتی گذرگاه به دیوار می‌رسید، دروازه ورودی پله نور به وسیله دو برج محافظت می‌شد که به دژهای گذرگاه مشهور بودند و از آنجا جاده ای به غرب تا میناس تریت ادامه پیدا می‌کرد.

از لحاظ تاریخی، گذرگاه یکی از شاهراه های اصلی گوندور بود که از پایتخت آن تا دژ اصلی آن در میناس آنور کشیده شده بود. در طول جنگ حلقه زمانی که گدار های آندوین توسط دشمن تسخیر شد، پادشاه جادو پیشه از گذرگاه برای عبور سپاهش جهت محاصره میناس تریت استفاده کرد.