C

کارنیمیریه (درخت سمان سرخ گوهر)

کلمه ای الفی به معنای سرخ گوهر که احتمالا به خوشه های درخشان تون های سرخی اشاره می کند که در کنار درختان سمان رشد کرده بودند. این یکی از نام هایی است که بریگلاد انت در مرثیه اش به یاد درختان سمان خانه اش که توسط اورک ها قطع شده بود؛ استفاده می کرد.

کمندور (پسر و وارث ملندیل)

کمندور از نسل اربابان افسانه ای بود. جد بزرگ او الندیل بود و او پسر ملندیل و نوه آناریون بود. با این وجود از دوران سلطنت او به عنوان پادشاه گاندور تقریبا چیزی نمی دانیم. به نظر می رسد گاندور در دوران حکومت او در صلح به سر می برده ؛ زیرا هیچ واقعه شاخص تاریخی از این دوران نقل نشده است.

کمندور هشتاد و شش سال بر گاندور حکومت کرد و پسرش ائارندیل جانشین او شد.

رئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)

نامی که به رهبر شایر در زمان تسلط نیروهای سارومان داده می‌شد. نام دست نشانده او لوتو سکویل بگینز.

رودخانه کلون (رودی که از نان الموت می‌گذشت)

شاخه‌ای از آروس که از ارتفاعات اطراف هیمرینگ سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب غربی سرازیر می‌شد و در مرزهای دوریات به آروس می‌پیوست. جنگل‌های نان الموت در ساحل جنوبی آن قرار داشت.

کله‌فارن (چهارمین پادشاه آرتداین)

پسر مالور و نواده آلمایت اهل فورنوست بنیانگذار آرتداین. کله‌فارن در اوایل هزاره دوم دوران سوم حاکم آرتداین بود. در این زمان پادشاهی جنوبی گاندور در اوج قدرت خود بود(آتاناتار آلکارین کبیر در دوران حکومت کله‌فارن پادشاه گاندور شد).

نخستین هابیت‌ها در دوران سلطنت پدر کله‌فارن، مالور، در اریادور دیده شدند. اگر چه در دوران سلطنت خودش با گسترش تاریکی در سیاه بیشه تعداد بیشتری از هابیت‌ها از رووانیون به سمت غرب رانده شدند. فالوهایدها و استورها در این زمان از کوهستان مه آلود گذشتند و به هارفوت‌ها که یک قرن یا بیشتر بود که در غرب زندگی می‌کردند، پیوستند.

کله‌فارن ۸۱ سال حاکم آرتاداین بود و پسرش کله‌بریندور جانشین او شد.