خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آیگنور (جوان ترین پسر فینارفین)

آیگنور (جوان ترین پسر فینارفین)

پسر فینارفین و برادر بزرگتر گالادریل، کشته شده در نبرد داگور براگولاخ

درباره 3DMahdi