خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورتونیون (ارتفاعات پوشیده از جنگل کاج بالای بله‌ریاند)

دورتونیون (ارتفاعات پوشیده از جنگل کاج بالای بله‌ریاند)

منطقه‌ای مرتفع که دقیقاً در شمال بله‌ریاند قرار داشت؛ مورگوت در داگور براگولاخ، به آن تاخت و پس از آن، تائور-نو-فویین نام گرفت.

درباره اله سار