خانه - آرشیو برچسب: Dorthonion

آرشیو برچسب: Dorthonion

دورتونیون (ارتفاعات پوشیده از جنگل کاج بالای بله‌ریاند)

منطقه‌ای مرتفع که دقیقاً در شمال بله‌ریاند قرار داشت؛ مورگوت در داگور براگولاخ، به آن تاخت و پس از آن، تائور-نو-فویین نام گرفت.