خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آیلوین (پناهگاه باراهیر)

آیلوین (پناهگاه باراهیر)

دریاچه ای کوهستانی، آبی و زلال در ارتفاعات دورتونیون که گفته می شود ملیان آنجا را متبرک کرده. در آنجا بود که باراهیر و یارانش از دست نیرو های مورگوت، بعد از داگور براگولاخ پنهان شده بودند.

درباره 3DMahdi