خانه - ۱۴۰۰ (برگه 25)

آرشیو سالانه: ۱۴۰۰

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در طرح‌های اولیه رشته افسانه تالکین، «بِرِن» یکی از نولدور بوده است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید هر الف می‌توان تا ۴ نام داشته باشد؟

«نام پدری» که در بدو تولد یا در نزدیکی آن به او داده می‌شود؛

«نام مادری» که معمولاً پس از تولد با توجه به شناخت روحیات یا شمایل ظاهری به او داده می‌شود؛

«لقب» که براساس دستاورها در آینده به الف داده می‌شود؛

«نام انتخابی» خود الف که با توجه به دستاورد، مهارت یا تاریخچه شخصی انتخاب می‌شد.

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید اوسه مدتی در خدمت موگورت و علیه والار به پریشانی دریا و ویرانی زمین می‌پرداخت؟

تا اوئی‌نن (همسرش) به خواهش آئوله مانع وی شد!

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در نسخه‌های منتشر نشده‌ی سیلماریلیون، فینگولفین پسری کوچک‌تر از آره‌دل به نام «آرگون» دارد که در نبرد لاموت فرمانده‌ی اورک‌ها را می‌کشد و خود نیز می‌میرد؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید اونگولیانت به دلیل عطش زیاد علاوه بر بلعیدن موجودات دیگر، حتی تخم‌های خودش را هم می‌بلعید و گفته می‌شود در نهایت خودش را هم بلعید؟