خانه - ۱۳۸۷ (برگه 10)

آرشیو سالانه: ۱۳۸۷

سخن روز

نومیدی از آن کسانی است که فرجام کار را بی هیچ تردید می بینند.

سخن روز

کسی که چیزی را می شکند تا دریابد آن چیز چیست پای را از طریقه حکمت بیرون نهاده است!

سخن روز

همیشه پس از یک شکست و وقفه سایه شکل دیگری به خود می گیرد و دوباره گسترش پیدا می کند.

سخن روز

تنها چیزی که باید در باره اش تصمیم بگیریم این است که با روزگاری که نصیب ما شده است چه کنیم!

سخن روز

ظلم وجود دارد تا انسانها به یاد بیاورند در عین تاریکی و تباهی هنوز شجاعت و نوروبدنبالش امید وجود دارد.