خانه - ۱۳۸۷ (برگه 13)

آرشیو سالانه: ۱۳۸۷

سخن روز

می دانم در جایی روی زمین جای پای محکمی دارم حتی اگر هیچ وقت دوباره پایم به آنجا نرسد.

سخن روز

…من شمشیر درخشان را به سبب تیز بودنش دوست ندارم و چوبه ی تیر را از آن سبب که تیز می رود، یا جنگجو را به سبب آوازه اش. تنها چیزی را دوست دارم که به دفاع از آن مشغول اند…