خانه - ۱۳۸۷ (برگه 12)

آرشیو سالانه: ۱۳۸۷

سخن روز

خرمن کوفتن را به کشاورز بسپارید.شنا کردن را به سمور آبی و سبک دویدن را روی علف و برگ یا برف به الفها!

سخن روز

قدرت فرمانروای تاریکی واضح تر از همه چیز در این رنجش نمود پیدا می کند که باعث شده است همه ی کسانی که هنوز در مقابل او مقاومت می کنند از هم جدا باشند.

سخن روز

دنیا واقعا پر خطر است و جاهای تاریک زیادی در آن هست اما هنوز جاهای زیادی هم هست که زیباست,و اگر چه الان در تمام سرزمین ها عشق با اندوه آمیخته شده، هنوز عشق بر اندوه می چربد.

سخن روز

گفته اند برای رایزنی پیش الفها نروید چون آنها هم می گویند نه هم می گویند بله!